حوزه فعالیت

سابن-آمفی-تئاتر-دانشگاه-آزاد-بروجرد

آمفی تئاتر

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

فرودگاه ها

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

پایگاه داده

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

فضای اداری

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

بیمارستان ها

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

هتل ها

طراحی، تأمین کالا و اجرای کلیه مراحل

This post is also available in: English